Obchodní podmínky PartyLED on-line

společnosti Party LED s.r.o.., se sídlem Pernerova 653/16a, Praha 8, 186 00, IČ: 27083357, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94998 (dále jen „PartyLED“).

I. Služba – popis, podmínky, omezení

Tyto Obchodní podmínky stanoví podmínky pro užití služby PartyLED on-line, dostupné prostřednictvím www.partyled.cz (dále jen „Služba“). Na internetové stránce www.partyled.cz společnost PartyLED prezentuje zboží a služby, které zákazník může prostřednictvím Služby poptávat a při doručení koupit.

K využití Služby je oprávněna fyzická osoba starší 18 let či právnická osoba, která souhlasí s Obchodními a Produktovými podmínkami, dá souhlas se zpracováním osobních údajů a řádně se zaregistruje na www.partyled.cz (dále jen „Zákazník“).

Služba je zpoplatněna.

Pro vyloučení veškerých pochybností, smlouva o koupi zboží mezi společností PartyLED a Zákazníkem je uzavřena teprve okamžikem, kdy zboží poptávané Zákazníkem prostřednictvím Služby je společností PartyLED doručeno do místa určeného Zákazníkem a současně Zákazníkem převzato. Zákazník prostřednictvím Služby poptává zboží, které společnost PartyLED prezentuje na www.partyled.cz. Do doby doručení poptávaného zboží Zákazníkovi a jeho převzetí nemůže být žádný úkon společnosti PartyLED vykládán jako akceptace nabídky Zákazníka. Dostupnost zboží prezentovaného na www.partyled.cz je vázána na skladové zásoby a společnost PartyLED dostupnost zboží negarantuje.

Veškeré poptávky a následný nákup zboží prostřednictvím Služby se řídí specifickými Produktovými podmínkami.

II. Změny Obchodních podmínek

Společnost PartyLED je oprávněna kdykoli změnit Obchodní podmínky. Nové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na www.iPartyLED.cz. Má se za to, že Zákazník, který poptává zboží prostřednictvím Služby poté, co změna podmínek nabyla účinnosti, s novými podmínkami souhlasí.

Společnost PartyLED je oprávněna Službu kdykoli ukončit.

III. Registrace, osoby vyloučené z užití Služby

Při registraci zákazníka na www.partyled.cz je Zákazník povinen uvést přesné a pravdivé údaje. Pokud dojde u Zákazníka ke změně údajů, je povinen takovou změnu oznámit bezodkladně, a to buď prostřednictvím zákaznické linky, nebo zněnu provést přímo ve webové aplikaci. Ke zrušení registrace je nezbytné, aby Zákazník kontaktoval zákaznickou linku.

Společnost PartyLED je oprávněna okamžitě pozastavit či zrušit registraci Zákazníka, pokud se může odůvodněně domnívat, že Zákazník porušuje tyto Obchodní podmínky nebo Produktové podmínky. Zánikem či zrušením registrace nejsou dotčena ta ustanovení Obchodních a Produktových podmínek, která vzhledem ke své povaze přetrvávají.

IV. Bezpečnost

Během registrace je Zákazník vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu společnost PartyLED informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupněné svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití Služby, je společnost PartyLED oprávněna účet Zákazníka zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Společnost PartyLED neodpovídá Zákazníkovi za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

V. Ochrana práv duševního vlastnictví

Vlastníkem a provozovatelem www.partyled.cz je společnost PartyLED, které je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna vykonávat majetková práva k www.partyled.cz. Společnosti PartyLED svědčí veškerá autorská práva k vlastnímu obsahu, a to včetně vizualizace a designu stránek, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i databázím na internetových stránkách Služby.

Každý, kdo navštíví www.partyled.cz, je uživatelem těchto internetových stránek (dále jen „Uživatel“) a je povinen se při jejich používání řídit platnými právními předpisy, jednat v souladu s dobrými mravy a těmito Obchodními podmínkami, nepoškozovat dobré jméno a práva společnosti PartyLED ani práva ostatních Uživatelů.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 • užívat jak celek, tak i jednotlivé součásti internetových stránek jinak, než pro vlastní potřebu tj. zejména nebude nad rámec své potřeby kopírovat, stahovat a šířit obsah uvedených internetových stránek;
 • zasahovat jiným Uživatelům do užívání internetových stránek a jakýmkoli způsobem jim v užití těchto internetových stránek bránit;
 • zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu společnosti PartyLED do obsahu či technické podstaty internetových stránek;
 • zasahovat do bezpečnosti internetových stránek;
 • využívat internetové stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv, zasílat na tyto stránky viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;
 • zasílat na internetové stránky zprávy obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;
 • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity Uživatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných Uživatelů.

VI. Zneužití Služby

Zneužití Služby je zakázáno. Za zneužití je považováno zejména:

 • šíření obsahu, který je obtěžující, hanlivý, proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy nebo pohlaví, který propaguje násilí či jakékoli další protiprávní jednání či porušování sektorových pravidel;
 • šíření obsahu, který ohrožuje veřejný pořádek nebo oprávněné zájmy jiného Zákazníka, Uživatele či společnosti PartyLED;
 • získávání neoprávněného přístupu k jiným počítačovým systémům;
 • narušování možnosti užití Služby jinému Zákazníkovi;
 • porušování práv týkající se užití veřejné sítě elektronických komunikací;
 • narušování nebo přerušování sítí nebo internetových stránek spojených s www.partyled.cz;
 • tvorba, šíření či skladování elektronických kopií dokumentů a materiálů, které jsou chráněny autorským právem bez předchozího souhlasu jejich vlastníka.

Společnost PartyLED je oprávněna závadný obsah z internetových stránek odstranit a požadovat a vymáhat po Uživateli, který zneužitím Služby způsobil společnosti PartyLED škodu, uhrazení této škody v plné výši. Škodou se rozumí jakákoli škoda způsobená společnosti PartyLED nebo škoda, kterou vůči společnosti PartyLED uplatnily třetí osoby, kterým v důsledku zneužití Služby Uživatelem vznikla škoda. Škodou se rozumí jak přímá škoda, tak jakékoli nezbytně vynaložené náklady a výlohy spojené s uplatnění práva na náhradu škody a odstranění závadného stavu, který zneužitím Služby vznikl. Za škodu je považována také peněžitá pokuta, kterou příslušný správní orgán udělil společnosti PartyLED za porušení právních předpisů jako důsledek zneužití Služby Uživatelem.

VII. Dostupnost Služby

Společnost PartyLED vyvíjí maximální úsilí ke zkvalitnění Služby. Přesto, s ohledem na technické aspekty Služby, nemůže Zákazníkovi poskytnout garanci stoprocentní dostupnosti Služby a její bezporuchovosti. V případě, že se objeví chyba technického charakteru, může Zákazník závadu nahlásit na zákaznické telefonické lince a společnost PartyLED se pokusí závadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Společnost PartyLED si vyhrazuje právo omezit přístup Uživatelů k www.partyled.cz na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému či implementace nových prvků systému.

Společnost PartyLED usiluje o co nejširší dostupnost Služby a její postupné rozšiřování do dalších regionů a měst v ČR. Informaci o dostupnosti Služby Zákazník získá v sekci Distribuce webové aplikace Služby.

VIII. Odpovědnost

Přestože společnost PartyLED vynakládá maximální úsilí, aby zajistila přesnost, věcnou správnost a aktuálnost obsahu www.partyled.cz, není možné Uživateli vždy toto garantovat. Z uvedeného důvodu společnost PartyLED neposkytuje žádnou záruku v tomto smyslu a není odpovědná za chyby, opomenutí nebo technické obtíže, které se při užití internetových stránek mohou objevit. Pokud se společnost PartyLED dozví o nesprávnosti obsahu a pokud to bude technicky možné a ekonomicky únosné, provede opravu obsahu pokud možno v co nejkratší době.

Společnost PartyLED nenese odpovědnost zejména za:

 • obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím www.partyled.cz, odkazy na stránky třetích osob umístněné na www.partyled.cz, reklamu, popřípadě jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek Služby;
 • obsah umístěný na internetové stránky Služby bez jeho souhlasu a vědomí, jestliže pro společnost PartyLED není technicky možné a únosné jeho užívání zabránit;
 • nekompatibilitu www.partyled.cz s koncovým zařízením, softwarem Zákazníka nebo s jeho připojením k síti elektronických komunikací;
 • technické obtíže, včetně chyb a výpadků spojení s www.partyled.cz.

Ustanoveními tohoto článku není dotčena odpovědnost společnosti PartyLED za vady produktů, které prostřednictvím Služby Zákazník nakoupil ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

IX. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

Společnost PartyLED postupuje při zpracování osobních údajů Zákazníka v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochranně osobních údajů“), a se získanými osobními údaji nakládá jako s důvěrnými.

Zákazník uděluje společnosti PartyLED souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „Údaje“) podle § 5 Zákona o ochraně osobních údajů. Zákazník souhlasí byly zpracovávány společností PartyLED, a to za použití manuálních a/nebo automatizovaných způsobů zpracování, a to i v případě, že při tomto poskytnutí Údajů dojde k jejich přenosu mimo území České republiky.

Zákazník dává společnosti PartyLED, případně dalším příjemcům, souhlas ke zpracování jím poskytnutých Údajů za účelem:
(1) poskytnutí služby, zejména přijetí poptávky, její zpracování, doručení do místa určení, platebních transakcí, vyúčtování služby, komunikaci se Zákazníkem během realizace poptávky a podobně;
(2) poskytnutí informací Zákazníkovi o produktech, službách a slevových nabídkách společnosti PartyLED (zejména emailem, telefonicky, prostřednictvím SMS nebo MMS zpráv);

Zákazník uděluje svůj souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů po dobu platné registrace.

Zákazník souhlasí, že v případě využití služeb zákaznické telefonické linky mohou být jeho hovory nahrávány za účelem vyhodnocování a zvyšování kvality poskytovaných služeb

Společnost PartyLED prohlašuje, že Údaje budou zpracovávány pouze v souladu s účelem vyjádřeným v tomto souhlasu.

Údaje Zákazník poskytuje dobrovolně, a to prostřednictvím webové aplikace Služby nebo telefonické zákaznické linky.

Souhlas dle tohoto článku můžete Zákazník kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zákaznické telefonické linky nebo písemně na adrese sídla společnosti PartyLED.

Zákazník má právo na:
(1) na základě žádosti o informaci ohledně zpracování Údajů a společnost PartyLED je povinna takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem sdělení vždy bude informace o:
(i) účelu zpracování Údajů;
(ii) Údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;
(iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Zákazníka; a
(iv) příjemci, případně kategoriích příjemců Údajů.

(2) Dále má Zákazník právo:
(i) na přístup k Údajům;
(ii) požadovat opravu Údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů; a
(iii) kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným společnosti PartyLED.

(3) Pokud se Zákazník domnívá, že společnost PartyLED, zpracovatel či další příjemce provádí zpracování Údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
(i) požádat společnost PartyLED, zpracovatele či dalšího příjemce o vysvětlení;
(ii) požádat, aby společnost PartyLED, zpracovatel či další příjemce odstranil takto vzniklý stav; nebo
(iii) se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky, stejně jako veškeré závazky vzniklé v důsledku užití Služby se řídí českým právním řádem. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla společnosti PartyLED.

V případě rozporu české a cizojazyčné verze obsahu www.partyled.cz je rozhodující česká verze. Pokud některé ustanovení Obchodních podmínek bude shledáno příslušným soudem neplatné, neplatnost tohoto ustanovení nebude mít dopad na ostatní ustanovení Obchodních podmínek, která zůstávají platnými a účinnými.

Jestliže společnost PartyLED v případě jednotlivého nebo opakovaného porušování Obchodních podmínek neuplatní svoje práva, která mu v důsledku porušení vznikla, v žádném případě to nelze považovat za vzdání se práva a neovlivňuje to práva společnosti PartyLED toto plnění vymáhat. Jestliže společnost PartyLED promine porušení některého ustanovení Obchodních podmínek, nebude to chápáno jako prominutí příštích porušení těchto ustanovení, ani jiných porušení jiných ustanovení Obchodních podmínek.

Společnost PartyLED neodpovídá za porušení Obchodních nebo Produktových podmínek, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími její odpovědnost.


Produktové podmínky

I. Ceny a cenové podmínky

Ceny zboží uvedené na internetových stránkách jsou pouze orientační. V době dodání se cena některých položek může lišit od ceny uvedené na internetových stránkách Služby. V případě, že je Zákazníkovi doručeno zboží, jehož hodnota je vyšší, než hodnota uvedená v poptávce Zákazníka potvrzené společností PartyLED, má Zákazník plné právo takové zboží neodebrat.

Při poptávce zboží na váhu si společnost PartyLED vyhrazuje právo na dodání zboží s váhovou odchylkou. Společnost PartyLED však vyvine nejvyšší úsilí, aby odchylka byla co nejnižší a co nejvíce se blížila požadované váze v poptávce Zákazníka.

Pokud u zboží, jehož cena je určena podle váhy za měrnou jednotku a jehož povaha to umožňuje, Zákazník poptává počet kusů namísto váhového množství, společnost PartyLED dodá požadovaný počet kusů. Cena pak bude stanovena podle váhy poptávaného počtu kusů takového zboží.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH, případně i bez DPH.

V ceně zboží není zahrnuta cena Služby. Výše ceny Služby je závislá na požadovaném čase doručení zboží a způsobu platby. Informace o ceně Služby bude Zákazníkovi dostupná v okamžiku zadávání jednotlivých požadavků poptávky do webové aplikace.

II. Dostupnost zboží

Dostupnost zboží prezentovaného na www.partyled.cz je vázána na skladové zásoby a společnost PartyLED dostupnost zboží negarantuje. Aby byla zajištěna dostupnost zboží co největšímu počtu zákazníků, je společnost PartyLED oprávněna předem stanovit maximální limity odběru jednotlivých položek zboží jedním Zákazníkem. Tímto ustanovením však není dotčeno právo společnosti PartyLED v případě individuální poptávky velkého množství jednoho druhu zboží toto zboží nedodat, případně počet poptávaných kusů omezit na rozumnou míru. Stanovení velkého množství je vždy na rozumné úvaze společnosti PartyLED, a to s přihlédnutím k ceně zboží, druhu, skladovým zásobám, možnostem dopravy apod. O nedoručení nadlimitní poptávky, či o jejím omezení ze strany společnosti PartyLED bude Zákazník vždy předem vyrozuměn.

V případě, že z důvodů, které společnost PartyLED není schopna ovlivnit, nebude dostupné zboží, které Zákazník poptává, společnost PartyLED při doručení nabídne Zákazníkovi zboží, které svými vlastnostmi a cenou nevíce odpovídá poptávce Zákazníka. Při doručení budou tyto náhradní produkty odděleny od ostatního Zákazníkem poptávaného zboží a Zákazník je oprávněn je zcela či částečně odmítnout převzít

III. Uzavření kupní smlouvy

Pro vyloučení veškerých pochybností, smlouva o koupi zboží mezi společností PartyLED a Zákazníkem je uzavřena teprve okamžikem, kdy zboží poptávané Zákazníkem prostřednictvím Služby je společností PartyLED doručeno do místa určeného Zákazníkem a současně Zákazníkem převzato. Zákazník prostřednictvím Služby poptává zboží, které společnost PartyLED prezentuje na www.partyled.cz. Do doby doručení poptávaného zboží Zákazníkovi a jeho převzetí nemůže být žádný úkon společnosti PartyLED vykládán jako akceptace nabídky Zákazníka. Dostupnost zboží prezentovaného na www.partyled.cz je vázána na skladové zásoby a společnost PartyLED dostupnost zboží negarantuje.

Veškeré poptávky a následný nákup zboží prostřednictvím Služby se řídí také Obchodními podmínkami. Pojmy použité v těchto Produktových podmínkách a definované v Obchodních podmínkách mají stejný význam.

IV. Zadání, změna zrušení poptávky Zákazníkem

Zákazník zadává svoji poptávku prostřednictvím aplikace na www.partyled.cz. Změna poptávky je možná prostřednictvím webové aplikace, případně prostřednictvím zákaznické linky. Zrušení, případně změna poptávky je společností PartyLED akceptována pouze v těch případech, kdy je Zákazníkem zadána nejpozději do 20.00 hod. dne předcházejícího dni, ve kterém má být zboží doručeno. Zboží je doručováno kterýkoli den v týdnu, včetně sobot a nedělí od 10.00 hod. do 20.00 hod.

V. Doručení a převzetí

Zákazník při poptávce zboží na www.partyled.cz zadává adresu místa doručení jím poptávaného zboží. Zboží je doručeno k hlavnímu vstupnímu vchodu budovy, jejíž adresa byla uvedena v poptávce Zákazníka jako místo doručení.

Zákazník může požádat prostřednictvím www.partyled.cz o doručení až do určitého patra, případně až do bytu. V takovém případě společnost PartyLED, prostřednictvím řidiče, který poptávku doručuje, vyvine rozumně očekávatelné úsilí o doručení až do požadovaného místa, avšak musí být současně splněny následující předpoklady: (a) řidič má povolení Zákazníka ke vstupu, (b) vstupu nebrání žádná překážka, například zamčené vchodové dveře a (c) řidič na místě doručení, s ohledem na všechny okolnosti, neshledá požadavek Zákazníka za nepřiměřený, případně zdraví ohrožující.

Společnost PartyLED usiluje o doručení v požadovaném čase, avšak nenese žádnou odpovědnost za nedoručení včas, pokud toto bylo způsobeno skutečnostmi, které s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohla společnost PartyLED bez vynaložení nepřiměřených nákladů ovlivnit.

Zboží je v místě doručení oprávněna převzít pouze osoba starší 18 let. V případě, že řidič má pochybnosti o věku osoby přebírající doručené zboží, je oprávněn po takové osobě požadovat předložení osobního dokladu k prokázání věku. Pokud nebude prokázáno, že jde o osobu starší 18 let a nebude možné převzetí jinou osobou, společnost PartyLED zboží nepředá.

V případě, že v dohodnutém čase a na místě určeném Zákazníkem nebude osoba způsobilá k převzetí zboží, zanechá řidič oznámení o uskutečněném pokusu o doručení a informaci, že pro opětovné doručení je Zákazník povinen kontaktovat zákaznickou linku.

Marným doručením není dotčeno právo společnosti PartyLED požadovat a vymáhat cenu za poskytnutí Služby. V případě požadavku Zákazníka na opětovné doručení Zákazník bere na vědomí, že společnost PartyLED je mu oprávněna opětovně účtovat cenu za poskytnutí Služby.

VI. Placení

Úhrada ceny zboží proběhne v hotovosti v korunách českých (Kč).

VII. Vrácení zboží nepodléhající rychlé zkáze

Zákazník je oprávněn do 14 dnů ode dne převzetí zboží vrátit, a to bez udání důvodů. Pro vyloučení všech pochybností, nelze vrátit zboží, které podléhá rychlé zkáze (chlazené a mražené zboží), opotřebení nebo zastarání.

Zákazník na své náklady vrací zboží ve skladu společnosti PartyLED. Pokud se na místě Zákazník nedohodne na odběru jiného zboží náhradou za vrácené, bude Zákazníkovi cena vraceného zboží vyplacena v hotovosti.

Pro vyloučení všech pochybností a nejasností Zákazník bere na vědomí, že v případě vracení zboží podle tohoto článku je rozhodná cena, kterou Zákazník uhradil v okamžiku doručení vraceného zboží. Ustanovením tohoto článku nejsou dotčena ta ustanovení Obchodních a Produktových podmínek, která upravují nepřevzetí zboží z důvodu odlišné ceny nebo z důvodu doručení náhradního zboží za zboží nedostupné. Současně nejsou tímto článkem dotčena jakákoli práva a povinnosti Zákazníka, která mu vyplývají z obecně platných právních předpisů nebo Obchodních a Produktových podmínek ve vztahu k uplatnění práv zákazníka z odpovědnosti za vady zboží (reklamace vadného zboží).

VIII. Reklamace

Společnost PartyLED Zákazníkovi doporučuje, aby zboží, které je při převzetí poškozené, nepřevzal. Pokud se vady zboží projeví po převzetí, má Zákazník právo uplatnit reklamaci vadného zboží ve skladu PartyLED. Pokud není v Obchodních nebo Produktových podmínkách stanoveno jinak, uplatní se při reklamaci ustanovení Reklamačního řádu.

IX. Ostatní ustanovení

Tyto Produktové podmínky společně s Obchodními podmínkami Služby upravují podmínky Služby a okamžikem uzavření kupní smlouvy se zákazníkem se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy. Produktové podmínky se řídí českým právním řádem.

V případě rozporu české a anglické verze Produktových podmínek nebo obsahu www.partyled.cz je rozhodující česká verze. Pokud některé ustanovení Produktových podmínek bude shledáno příslušným soudem neplatné, neplatnost tohoto ustanovení nebude mít dopad na ostatní ustanovení Produktových podmínek, která zůstávají platnými a účinnými. Jestliže společnost PartyLED v případě jednotlivého nebo opakovaného porušování Produktových podmínek neuplatnila svoje práva, která jí v důsledku porušení vznikla, v žádném případě to nelze považovat za vzdání se práva a neovlivňuje to práva společnosti PartyLED toto plnění vymáhat. Jestliže společnost PartyLED promine porušení některého ustanovení Produktových podmínek, nebude to chápáno jako prominutí příštích porušení těchto ustanovení, ani jiných porušení jiných ustanovení Produktových podmínek.

Společnost PartyLED neodpovídá za porušení těchto Produktových podmínek, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

Společnost PartyLED je oprávněna kdykoli změnit Produktové podmínky. Nové Produktové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na www.iPartyLED.cz. Má se za to, že Zákazník, který poptává zboží prostřednictvím Služby poté, co změna podmínek nabyla účinnosti, s novými podmínkami souhlasí. Společnost PartyLED je oprávněno Službu kdykoli ukončit.

XIV. Kontaktní údaje zákaznické podpory:

Služba: www.partyled.cz

Zákaznická telefonická linka: + 420 731 111 688

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2013

V Praze, dne 1. 5. 2013
Jménem společnost PartyLED s.r.o. Jaroslav Tržický