Personal data protection

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM

Společnost Party LED s.r.o. (dále jen PartyLED) postupuje při zpracování osobních údajů Zákazníka v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochranně osobních údajů“), a se získanými osobními údaji nakládá jako s důvěrnými.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zákazník uděluje společnosti PartyLED souhlas se zpracování jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „Údaje“) podle § 5 Zákona o ochraně osobních údajů. Zákazník souhlasí, aby jeho Údaje byly zpracovávány a to za použití manuálních a/nebo automatizovaných způsobů zpracování, a to i v případě, že při tomto poskytnutí Údajů dojde k jejich přenosu mimo území České republiky.

Zákazník dává společnosti PartyLED, souhlas ke zpracování jím poskytnutých Údajů za účelem: (1) poskytnutí služby, zejména přijetí poptávky, její zpracování, doručení do místa určení, platebních transakcí, vyúčtování služby, komunikaci se Zákazníkem během realizace poptávky a podobně; (2) poskytnutí informací Zákazníkovi o produktech, službách a slevových nabídkách společnosti PartyLED (zejména emailem, telefonicky, prostřednictvím SMS nebo MMS zpráv);

Zákazník uděluje svůj souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů po dobu platné registrace.

Zákazník souhlasí, že v případě využití služeb zákaznické telefonické linky mohou být jeho hovory nahrávány za účelem vyhodnocování a zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Společnost PartyLED prohlašuje, že Údaje budou zpracovávány pouze v souladu s účelem vyjádřeným v tomto souhlasu.

Údaje Zákazník poskytuje dobrovolně, a to prostřednictvím webové aplikace Služby nebo telefonické zákaznické linky.

Souhlas dle tohoto článku můžete Zákazník kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zákaznické telefonické linky nebo písemně na adrese sídla společnosti PartyLED.

Zákazník má právo na:
(1)na základě žádosti o informaci ohledně zpracování Údajů a společnost PartyLED je povinna takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem sdělení vždy bude informace o:
(i) účelu zpracování Údajů;
(ii) Údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;
(iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Zákazníka; a
(iv) příjemci, případně kategoriích příjemců Údajů.
(2) Dále má Zákazník právo:
(i) na přístup k Údajům;
(ii) požadovat opravu Údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů; a
(iii) kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným společnosti PartyLED.
(3) Pokud se Zákazník domnívá, že společnost PartyLED provádí zpracování Údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
(i) požádat společnost PartyLED o vysvětlení;
(ii) požádat, aby společnost PartyLED odstranil takto vzniklý stav; nebo
(iii) se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.“

ORDERS
(daily 8:00-21:00)

Czechia: +420 731 111 688
Moravia: +420 774 411 163

E-mail: partyled@partyled.cz
Fax: 226 531 578
ON-LINE ORDES

ABOUT US

SAVE US ...